DISCLAIMER & PRIVACY

Hieronder vind je onze officiële contactgegevens.

Kantoor Maertens Torhout

Oostendestraat 1

8820 Torhout

Tel 050 211 511

Fax 050 21 61 93

Ondernemingsnr. 0830.719.282

Verzekeringsmakelaar FSMA nr C.B.F.A. 102761A-cB

E-mail: kantoormaertens@fintro.be

 

Wij handelen in het Nederlands

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14

en is terug te vinden op www.fsma.be.

AANGEBODEN DIENSTEN

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

We doen dit voor volgende takken waarvoor we een FSMA-erkenning hebben:

1: Ongevallen;

2: Ziekte;

3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;

4: Casco rollend spoorwegmaterieel;

5: Luchtvaartuigcasco;

6: Casco zee- en binnenschepen;

7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;

8: Brand en natuurevenementen;

9: Andere schade aan goederen;

10: BA motorrijtuigen;

11: BA luchtvaartuigen;

12: BA zee- en binnenschepen;

13: Algemene BA;

14: krediet;

15: Borgtocht;

16: Diverse geldelijke verliezen;

17: Rechtsbijstand;

18: Hulpverlening;

21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;

22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;

23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;

26: Kapitalisatieverrichtingen;

27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

PRODUCTINFORMATIE

In onze bibliotheek vind je, geordend per maatschappij, de algemene voorwaarden van verzekeringscontracten die wij regelmatig aanbevelen.

DISCLAIMER EN PRIVACY

1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om: – Een interne instructienota; – Een aangepast verloningsbeleid; – Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten; – Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant; – Een regeling inzake het ontvangen van voordelen; – Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is. Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?

5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

BELANGENCONFLICTENBELEIDE

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as www.ombudsman.as.

KLACHTENBELEID EN -REGELING

Informatie

De informatie en tools op deze website hebben een louter informatieve waarde. We nemen redelijke maatregelen om de kwaliteit van de informatie en tools op deze website te bewaken, onder andere door ze op regelmatige tijdstippen bij te werken. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of de volledigheid van enige informatie en tools op deze website, op de websites waarnaar verwezen wordt of die naar deze website verwijzen. We zijn nooit verantwoordelijk voor eventuele handelingen, beslissingen, fouten, verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van informatie en tools van deze website of websites waarnaar verwezen wordt of die naar deze website verwijzen. In geval van overmacht kan de toegang tot de website onderbroken zijn. We kunnen eveneens zelf de toegang onderbreken voor onderhoud, aanpassing of enige andere reden. We zijn niet aansprakelijk voor die eventuele onderbrekingen of de gevolgen daarvan voor de gebruiker. Wanneer we verwittigd worden van eventuele onjuistheden, zullen we zo snel mogelijk overgaan tot verbetering.

Auteursrechten

De op deze portaalwebsite weergegeven informatie, tools, gegevens en andere elementen zijn en blijven ons eigendom. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden, publiceren, overnemen, enz., van enige informatie, tools, gegevens of andere elementen van deze website voor ander dan louter persoonlijk of privaat gebruik, is verboden. Tenzij we daar voorafgaand en schriftelijke toestemming voor geven.

Nieuwsbrief, contact en privacy

We bieden een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van verzekeringen en financiën, onze diensten en aanverwante zaken. Meldt u zich aan voor deze nieuwsbrief, dan worden uw gegevens met uw expliciete toestemming toegevoegd aan onze bestemmelingenlijst. Die lijst wordt uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van onze verzendlijst verwijderd.

Als u via een webformulier van deze website een bericht achter laat, dient u uw naam en e-mailadres op te geven voor de beantwoording van uw vraag. We nemen daarbij de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht.

U kan deze website anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld.

Gebruik van cookies

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.

Heeft u vragen of wenst u meer info?